Kitabları

 

1.         Natəvan haqqında hekayələr. Bakı, Azərnəşr, 1963

2.         Qızımın hekayələri. Bakı, Azərnəşr, 1964

3.         Sahibsiz ev. Bakı, Azərnəşr, 1966

4.         Qızıl sahilə səyahət. Bakı, Gənclik, 1968

5.         Əllərini mənə ver. Bakı, Gənclik, 1970

6.         Aləmdə səsim var. (I-II cildlər). Bakı, Gənclik, 1972

7.         Vətənə qayıt. Bakı, Gənclik, 1977

8.         Aləmdə səsim var. (II nəşri), Bakı, Gənclik, 1978

9.         Yad et məni. Bakı, Gənclik, 1980

10.       Bakı — 1501. Bakı, Yazıçı, 1981

11.       Azərbaycan poeziyasında xalq şeri üslubu. (XIX əsr materialları əsasında), Bakı, BDU nəşri, 1981

12.       Anamın nağılları. Bakı, Gənclik, 1982

13.       Cəlaliyyə. Bakı, Gənclik, 1983

14.       Sənsən ümidim, Bakı, Gənclik, 1985

15.       Seçilmiş əsərləri. Bakı, Azərnəşr, 1986

16.       Çiçəklərim. Bakı, Gənclik, 1988

17.       Sabir. Bakı, Azərnəşr, 1989

18.       Eldən-elə. Bakı, Gənclik, 1992

19.       “Gülüstan”dan öncə”. Bakı, Şur, 1996

20.       Zərrintac — Tahirə. Bakı, Göytürk, 1996

21.       Bir səsin faciəsi. Bakı, AzKC mətbəəsi, 1997

22.       İşığa doğru. Bakı, Şirvannəşr, 1998

23.       Azərbaycan poeziyasında xalq şeri üslubu. Bakı, BDU nəşri, 1999

24.       Bəla. Bakı, Şirvannəşr, 2001

  

Mətbuatda çap olunmuş bədii-elmi əsərləri, müsahibələri

 

25.       Əzrayıl (hekayə). “Ədəbiyyat qəzeti”, 1937.

26.       Xəzər (hekayə). “Ədəbiyyat qəzeti”, 1 yanvar 1940.

27.       Axar sular (hekayə). “Ədəbiyyat qəzeti”, 30 avqust 1944.

28.       Oyan balacığım (hekayə). “Ədəbiyyat qəzeti”, 4 oktyabr 1944.

29.       O haçan gələcək (hekayə). “Ədəbiyyat qəzeti”, 5 fevral 1945.

30.       Bəxtiyar üçün (hekayə). “Ədəbiyyat qəzeti”, 16 mart 1946.

31.       Füzulinin xalq ədəbiyyatına təsiri haqqında. “Füzuli” (məqalələr məcmuəsi), B., 1948.

32.       Klassik ədəbiyyatımızda Azərbaycan qadınlarının azadlığı uğrunda mübarizə. “İnqilab və mədəniyyət”, 1952, № 6.

33.       Döyüşkən janr. “İnqilab və mədəniyyət”, 1952, №11.

34.       M.F.Axundov İran və Türkiyə irticası əleyhinə. “Ədəbiyyat və incəsənət”, 4 aprel 1953.

35.       Unudulmaz səhifələr, “Ədəbiyyat və incəsənət”, 11 yanvar 1958.

36.       Böyük tacik şairi, “Ədəbiyyat və incəsənət”, 11 oktyabr 1958.

37.       Xalq qəhrəmanı haqqında roman. “Azərbaycan”, 1959, № 1.

38.       Vergi; Toy (hekayələr), “Azərbaycan”, 1960, № 12.

39.       Dünyaya insan gəlir (hekayə). “Azərbaycan qadını”, 1961, № 1.

40.       Qiymətli yadigarlar. “Ədəbiyyat və incəsənət”, 14 fevral 1961.

41.       Məmməd Səid Ordubadi. “Azərbaycan müəllimi”, 14 may 1961.

42.       Xan qızı bulağı (hekayə). “Azərbaycan qadını”, 1962, № 2.

43.       Satirik hekayələr. “Ədəbiyyat və incəsənət”, 25 may 1963.

44.       Elçinin dərsi (hekayə) “Göyərçin”, 1963, № 10.

45.       Araba (hekayə). “Göyərçin”, 1963, № 12.

46.       Xörək yeyilməyən qablar (hekayə). “Azərbaycan qadını”, 1964, № 8.

47.       Hüseynqulunun inəyi (hekayə). “Kirpi”, 1964. № 20.

48.       Sahibsiz ev (hekayə). “Azərbaycan qadını”, 1965, № 11.

49.       Afrika xatirələri. “Azərbaycan”, 1967, № 6.

50.       Qırxbuğum (hekayə). “Ədəbiyyat və incəsənət”, 1 iyul 1967.

51.       Güləyən Akvili (hekayə). “Ədəbiyyat və incəsənət”, 1967,  № 8.

52.       Möcüzə (xatirədən sətirlər). “Azərbaycan gəncləri”, 30 avqust 1967.

53.       Musiqi (hekayə). “Ədəbiyyat və incəsənət”, 18 noyabr 1967.

54.       Şairə (Xurşudbanu Natəvan haqqında məqalə). “Azərbaycan qadını”, 1967, № 9.

55.       Miniatürlər. “Kirpi”, 1968, № 22.

56.       Çörək (hekayə). “Göyərçin”, 1969, № 3.

57.       Dayımın dərsləri (hekayə). “Kirpi”, 1969, № 4.

58.       Əllərini mənə ver (povest). “Azərbaycan”, 1969, № 11.

59.       Bir qəzələ on bir nəzirə. “Sovet kəndi”, 28 fevral 1970.

60.       Səməd Vurğunun yeni tapılmış şeri. “Bakı”, 24 mart 1970.

61.       Amansız səhv (hekayə). “Azərbaycan qadını”, 1970, № 5.

62.       Aşıq şeri tərzində ictimai motivlər. “Azərbaycan”, 1970, № 8.

63.       Aləmdə səsim var... (roman). I hissə, “Azərbaycan”, 1971, № 9; II hissə, “Azərbaycan”, 1972, № 8.

64.       Ağlar, gülər şerlər (Azərbaycanın bir qrup qadın şairləri haqqında). “Azərbaycan qadını”, 1972, № 12.

65.       Vətənə  qayıt  (roman).  “Azərbaycan”,  1973,  № 10-12;  1974, № 1.

66.       Nida (hekayə). “Azərbaycan qadını”, 1974, № 4.

67.       Yad et məni (roman). “Azərbaycan”, 1974, № 12, 1975, № 1-2.

68.       Dayan bu an necəsənsə... “Azərbaycan”, 1975, № 3.

69.       Qızbikə qız qalası. “Azərbaycan qadını”, 1975, № 8.

70.       Aşıq Sənəmlə görüş. “Azərbaycan qadını”, 1975, № 12.

71.       Müəllim və şair Yəhya bəy Şeyda. “Azərbaycan müəllimi”, 1 fevral 1978.

72.       Bayatı düşüncələrim. “Qobustan”, 1980, № 4.

73.       Nadir incilər. “Qobustan”, 1981, № 3.

74.       Analar, analar. “Azərbaycan müəllimi”, 5 mart 1982.

75.       Səni kimi unudar, Mərziyə? “Azərbaycan müəllimi”, 19 may 1982.

76.       Aşıq Barat. “Sovet kəndi”, 9 iyun 1983.

77.       Ata haqqında himn. “Azərbaycan müəllimi”, 5 oktyabr 1983.

78.       Fəridə. “Sovet kəndi”, 13 oktyabr 1983.

79.       Cəmiyyətin bir qanadı (müsahibə). “Sovet kəndi”, 8 mart 1984.

80.       Ləyaqət və dəyanət. “Kommunist”, 13 mart 1984.

81.       İlin əziz günləri. “Sovet kəndi”, 22 mart 1984.

82.       Yeni vəzifələr, yeni  arzular.  “Azərbaycan qadını”, 1984, № 3.

83.       Könül dünyası. “Azərbaycan gəncləri”, 12 aprel 1984.

84.       Vətən məhəbbəti ana adından başlayır. “Azərbaycan”, 1985, № 4.

85.       Aşıq Əlağa. “Azərbaycan müəllimi”, 25 may 1984.

86.       Uşaqların keşiyində. “Azərbaycan gəncləri”, 31 may 1984.

87.       Səadət Buta.  “Azərbaycan  qadını”,  1984, № 8.

88.       Balacalar üçün. “Azərbaycan müəllimi”, 21 avqust 1985.

89.       Anaların istəyi. “Sovet kəndi”, 1 may 1986.

90.       Maarif və mədəniyyət fədaisi (müsahibə), “Azərbaycan müəlimi”, 24 dekabr 1986.

91.       Yora bilməz yollar məni. “Azərbaycan”, 1987, № 3.

92.       Kövrək şairə (Nigar Rəfibəyli haqqında), “İki ömrün işığı”, Bakı, Gənclik, 1987, s. 196—201.

93.       Mirzə İsmayıl Qasir. “Azərbaycan müəllimi”, 27 yanvar 1989.

94.       Məlik bəy Avçı. “Ana sözü”, 1992, № 1-6.

95.       “Günaya” məktub. “Günay”, 20 fevral 1993.

96.       İlahi. “Səhər”, 24 fevral 1993.

97.       La şairə illa Füzuli. “Ekran-efir”, 15–21 noyabr 1993.

98.       Uşaq harayı. “Azərbaycan gəncləri”, 1 dekabr 1993.

99.       Ən böyük günahımız yaddaşsızlığımızdır. “Azərbaycan”, 20 yanvar 1994.

100.     Babəkin bitməmiş dastanı. “Ədəbiyyat qəzeti”, 18 mart 1994.

101.     Füzuliyə bağlı xatirələrim. “Səhər”, 26 mart 1994.

102.     Siraci kimdir? “Ədəbiyyat qəzeti”, 10 mart 1995.

103.     Sabir üçün zaman yoxdur. “Ədəbiyyat qəzeti”, 31 may 1996.

104.     Ümid ocağımız. “Ədəbiyyat qəzeti”, 19 iyul 1996.

105.     Qəbulə xanım. “Ədəbiyyat qəzeti”, 30 avqust 1996.

106.     Şərəf. “Ədəbiyyat qəzeti”, 18 oktyabr 1996.

107.     Əhməd Bicana məktub. “Ədəbiyyat qəzeti”, 10 yanvar 1997.

108.     Tək səbirlə birlikdə. “Liberal press”, 29 yanvar 1997.

109.     Novruz gəlir. “Ədəbiyyat qəzeti”, 14 mart 1997.

110.     Bayramınız mübarək. “Respublika”, 20 mart 1997.

111.     Novruz bayramı. “Günay”, 20 mart 1997.

112.     Dünəndən soraq. “Press-fakt”, 20 may 1997.

113.     Tariximiz folklordadır. “Panorama”, 28 may 1997.

114.     Əbülhəsən. “Ədəbiyyat qəzeti”, 26 iyun 1997.

115.     Yenə də açıldı xatiratım. “Ədəbiyyat qəzeti”, 27 iyul 1997.

116.     Bir bayraq altında. “Ədəbiyyat qəzeti”, 1 avqust 1997.

117.     Qardaş və bacı. “Ədəbiyyat qəzeti”, 12 sentyabr 1997.

118.     Uzaq xatirə. “Yeni Azərbaycan”, 27 sentyabr 1997.

119.     Dost düşüncələri. “Azərbaycan”, 28 sentyabr 1997.

120.     Folklorda qadın-ana yaradıcılığı. “Azərbaycan”, 1997, № 11-12.

121.     Aşıq Mayılı tanıyırsınızmı? “Ədəbiyyat qəzeti”, 30 yanvar 1998.

122.     Ömür yoldaşı — əməl yoldaşı. “Ədəbiyyat qəzeti”, 6 mart 1998.

123.     Üç söz. “Səhər”, 28 mart 1998.

124.     Nənələrimizin bəzəyi. “Səhər”, 12 aprel 1998.

125.     Uşaq nəsrimizdə ilk trilogiya. “Ədəbiyyat qəzeti”, 9 iyun 1998.

126.     Ustadla bağlı. “Ədəbiyyat qəzeti”, 24 aprel 1998.

127.     Qoy indi yazım. “Ədəbiyyat qəzeti”, 25 iyun 1998.

128.     Bir yerdə görmək istərdim. “Ədəbiyyat qəzeti”, 24 iyul 1998.

129.     Əməl dostları. “Ədəbiyyat qəzeti”, 28 avqust 1998.

130.     Gülüstan. “Ədəbiyyat qəzeti”, 25 sentyabr 1998.

131.     Şirvan aşıq məktəbi. “Azərbaycan”, 1998, № 11.

132.     Klassik fars poeziyasında azəri-türk sözləri. “Ədəbiyyat qəzeti”, 11 dekabr 1998.

133.     Azərbaycan sağ olsun, “Ekran-efir”, 8 fevral 1999

134.     Haray (hekayə). “Həftə”, 26 fevral 1999.

135.     Şəbəkədən bir yarpaq, “Ekran-efir”, 29 fevral 1999.

136.     Bakıxanov nəslinin xanımları, “Azərbaycan”, 1999, № 3.

137.     Apardı sellər Saranı. “Ekran-efir”, 21 may 1999.

138.     Lətifə. “Tək səbir”, 21 may 1999.

139.     Cismim qocalıb, qəlbim yox, “Olaylar”, 5 iyun 1999.

140.     Məktub. “Günay”, 12 iyun 1999.

141.     Dilimizlə bağlı, “Günay”, 12 iyun 1999.

142.     Üç bədbəxt. “Olaylar”, 12-18 iyun 1999.

143.     Millət öz eybinə gülə bilmirsə, “Olaylar”, 27 iyun 1999.

144.     Ağlamayın, ümid verin. “525-ci qəzet”, 2 iyul 1999.

145.     Həliməli bayatılar, “Ekran-efir”, 16 avqust 1999.

146.     Yeni yaranan bayatılar. “Olaylar”, 21-26 avqust 1999.

147.     Yeni əsər, “Olaylar”, 27 avqust 1999

148.     Barışıq olarsa, “Yeni Azərbaycan”, 8 sentyabr 1999.

149.       Zinətlərimizin peyzajı. “Ədəbiyyat qəzeti”, 17 sentyabr 1999.

150.     Nənələrimizin bəzəyi, “Ədəbiyyat qəzeti”, 17 sentyabr 1999

151.     Həqiqət haqqında nağıl, “Olaylar”, 24 sentyabr 1999

152.     Milli boğçamızdan yarpaqlar. “Azərbaycan”, 1999, № 10.

153.     Şairnamələr və vücudnamələr, “Azərbaycan”, 1999, № 10

154.     Bacı bayatıları. “Kredo”, 9 noyabr 1999.

155.     Allaha sığınıram, “Məqam”, 17 noyabr 1999

156.     Oxucu xeyir duası. “Ədəbiyyat qəzeti”, 19 noyabr 1999.

157.     Cinaslar haqqında. “Olaylar”, 4 dekabr 1999.

158.     Gülüstan. “Qadın və cəmiyyət”, 12 fevral 2000.

159.     Qırx ilə bərabər dörd il, “Azərbaycan”, 2000, № 4

160.     Satiramızda Füzuli nəfəsi, “Qobustan”, 2000, № 4

161.     Bəla (povest). “Azərbaycan”, 2000, № 5

162.     Düşünən və düşündürən şair. Q.S. Təbrizi. “Baxışlar, düşüncələr, arzular”, Bakı, Şirvannəşr, 2000

163.     Natəvan və Kəminə, “Ulduz”, 2000, № 12

164.     Varidatım kitablardır. “Gömrük”, 12 yanvar 2001

165.     Pünhan Sədanın bayatıları, “İmpuls”, 19 yanvar 2001

166.     Gəncliyə qayıdış, “Avropa”, 27 yanvar 2001

167.     Dünəni inkar edənlərə, “Ədəbiyyat qəzeti”, 2 fevral 2001

168.     Leyla Yunusovaya açıq məktub. “Ekspress”, 9 fevral 2001

169.     Ədəbi düşüncələr (I, II), “Ekspress”, 12 fevral 2001 — 2 mart 2001

170.     Ümidlə yaşayıram. “Paritet”, 14 fevral 2001

171.     Çərşənbələr, “İmpuls”, 16 fevral 2001

172.     İlk kitab, “İmpuls”, 16 fevral 2001

173.     Ağlağan oğlanlarıma. “Ədəbiyyat qəzeti”, 16 fevral 2001

174.     Bəhmən Siracoğlu hardasan? “Ekran-efir”, 18 fevral 2001

175.     Yarpaqlar. “Azərbaycan”, 2001, № 3.

176.     Şaiq əfəndi. “Mədəniyyət dünyası”, II buraxılış, Bakı, 2001

177.     İlin əziz günləri. “Novruz: ənənə və müasirlik”, Bakı, 2001

178.     Ə. Cəfəroğlu arxivində mühacirət ədəbiyyatı nümunələri, “Filoloji araşdırmalar”, XIV kitab, Bakı, Şirvannəşr, 2001; “Birlik” jurnalı (İsveç), 2001, № 5

179.     “Qul bazarı”, “Ekspress”, 7 avqust 2001.

180.     Fəryadım mənim. “Bizim əsr”, 21 oktyabr 2001

181.     Qızıyla gəlini bilinməyən. “Bizim əsr”, 21 oktyabr 2001

182.     Gözü yaşlı Xəzərim. “Ekspress”, 27 oktyabr 2001.

183.     Rübabə Sultanım (roman). “Azərbaycan”, 2001, № 11—12.

184.     Mətbuatda dələduzluğu qəbul eləmirəm (müsahibə), “Xalq cəbhəsi”, 1 dekabr 2001.

185.     Xəyalım mənim (povest), “Ulduz”, 2001, № 12.

 

Tərtib etdiyi və redaktoru olduğu kitablar

 

186.     Azərbaycanın aşıq və şair qadınları (Tərtib edəni Ə.Cəfərzadə), Bakı, Gənclik, 1974, 126 s.

187.     Azərbaycanın aşıq və şair qadınları (Tərtib edəni Ə.Cəfərzadə), II nəşri, Bakı, Gənclik, 1991, 284 səh.

188.     Çarli Çaplin. Səhnə işıqları, Bakı, 1973, (redaktor).

189.     İsa Hüseynov. Məhşər, Bakı, 1978, (redaktor).

190.     Vardani Mücrim Kərim. Sünbülüstan (Tərtib edəni Ə.Cəfərzadə), Bakı, 1978, 79 s.

191.     Kəminə Fatma xanım (Tərtib edəni Ə.Cəfərzadə). Bakı, Gənclik, 1971, 97 s.

192.     Könül çırpıntıları (Tərtib edəni Ə.Cəfərzadə). Bakı, Gənclik, 1972, 126 s.

193.     Padarlı A. Seçilmiş şerlər (Tərtib edəni Ə.Cəfərzadə), Bakı, Gənclik, 1978, 79 s.

194.     Hər budaqdan bir yarpaq (Tərtib edəni Ə.Cəfərzadə). Bakı, Gənclik, 1983, 232 səh.

195.     Şirvanın üç şairi. (Tərtib edəni Ə.Cəfərzadə). Bakı, Gənclik, 1976, 63 s.

196.     Suad Dərviş. Ankara məhbusu, Bakı, 1973, (redaktor).

 

Tərcümələri

 

 197.     Çokum Sevinc. Bizim diyar. Bakı, 1992.

198.     Kabaklı Əhməd. Əjdaha daşı, Bakı, 1992.

199.     Lixanov Albert. Mənim generalım, Bakı, Gənclik,1977.

200.     Lixanov Albert. Povestlər, Bakı, Gənclik, 1982.

201.     Rəşidov Şərəf. Güclü dalğa. Bakı, Gənclik, 1977.

202.     Smirnov S.S. Brest qalası. Bakı, Gənclik, 1973.

 

Rəy verdiyi, rəhbəri və ya  məsləhətçisiolduğu dissertasiya işləri

 

203.     Abbasov İsrafil. Azərbaycan dastanları erməni məxəzlərində və onların tədqiqi problemləri (doktorluq dissertasiyası), Bakı, 1993 — rəyçi.

204.     Qəniyev Seyfəddin. Şirvan aşıq poeziyası (doktorluq dissertasiyası), Bakı, 2000 — rəyçi.

205.     Qurbanov Şamil. XIX əsrin sonu və XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan-rus ədəbi əlaqələri (doktorluq dissertasiyası), Bakı, 1975 — rəyçi.

206.     Qafqasyalı Əli. Mikayıl Azaflının həyat və yaradıcılığı (namizədlik dissertasiyası), Bakı, 1995 — rəyçi.

207.     Əzizov Vahid. Sabir mövzularında müasirlik (namizədlik dissertasiyası) — elmi rəhbər (müdafiə olunmamışdır).

208.     İmamverdiyeva Nəzakət. XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında mənzum hekayə (namizədlik dissertasiyası), Bakı — rəyçi.

209.     İslamzadə Kəmalə. Azərbaycan folklorunda cəngavər qadın obrazı, Bakı, 1997 — elmi rəhbər.

210.     Kərimov Raqub. Şərq xalqlarının maariflənməsində Azərbaycan şairlərinin rolu, (namizədlik dissertasiyası), Bakı, 1984 — elmi rəhbər.

211.     Məmmədova Gülzar. İbrahim bəy Musabəyovun həyat və yaradıcılığı (namizədlik dissertasiyası), Bakı, 1981 — rəyçi.

212.     Nurəliyeva Tahirə. Azərbaycan ədəbiyyatı tədqiqində XIX əsr əlyazma kolleksiyalarının əhəmiyyəti (namizədlik dissertasiyası), Bakı, 1986 — rəyçi.

213.     Paşayev Qəzənfər. İrak-Türkman folkloru (doktorluq dissertasiyası), Bakı, 1993 — rəyçi.

 

Bundan başqa, müəllif Orta Asiya respublikalarından olan 20-dək alimin dissertasiya işinə rəhbərlik etmiş, yaxud rəy vermişdir.

 

Haqqında yazılan tədqiqatlar, şerlər

  

214.     Abbasov T. Tarixi roman və bədii həqiqət, “Ulduz”, 1982, №12.

215.     Axundov Yavuz. Azərbaycan sovet tarixi romanı, Bakı, Yazıçı, 1979.

216.     Axundov Yavuz. Tarix və roman, Bakı, Yazıçı, 1988.

217.     Axundov Yavuz. Tarixi roman yeni mərhələdə, Bakı, Maarif, 1998.

218.     Arif Məmməd. Müasirlik, novatorluq, kamillik, “Azərbaycan kommunisti”, 1974, №12

219.     Askad Muxtar. Çinar haqqında əfsanə, “Azərbaycan qadını”, 1979, №10.

220.     Bayramov Q. “Vətənə qayıt”, “Bakı”, 1 mart 1978.

221.     Bədəlov K. Böyük şair haqqında roman, “Azərbaycan gəncləri”, 21 iyun 1973.

222.     Cəfərova Zərifə. Sərhədçilərin sevdiyi yazıçı, “Sərhəd”, 1 iyul 1999.

223.     Cəvahir Səlimqızı. Əzizə Cəfərzadə təyyarəçi olmaq istəyirmiş. “İntibah”, 14 may 1999.

224.     Elçin. Tənqid və ədəbiyyatımızın  problemləri, Bakı, Yazıçı, 1981.

225.     Əbilova M. Qəhrəmanlıq dastanı, “Ədəbiyyat və incəsənət”, 7 noyabr 1973.

226.     Əhmədov Teymur. Azərbaycan yazıçıları, Bakı, Önər nəşriyyatı, 1995, səh. 147—148.

227.     Əhmədova Ə. Alim-yazıçı, “Azərbaycan qadını”, 1971, № 8.

228.     Əliyarbəyli Fəridə. Bir ovuc torpağı yaşatdın,  «Ədəbiyyat qəzeti», 3 sentyabr 2004, № 34(3421)

229.     Əliyev X. Həyat, ədəbiyyat, tənqid, “Azərbaycan kommunisti”, 1974, № 6.

230.     Əliyev Rəhim. Ədəbiyyatımız, dilimiz, tariximiz, Bakı, Elm, 1997.

231.     Əliyeva Şövkət. “Vətənə qayıt”, “Abşeron”, 10 dekabr 1978.

232.     Əliyeva İfrat. Səsin sorağı ilə, “Filoloji araşdırmalar”, XI kitab, Bakı, Şirvannəşr, 2000.

233.     Əliyeva İfrat. Sənətkar ömrü, “Filoloji araşdırmalar”, XIII kitab, Bakı, Şirvannəşr, 2001, s. 14—18.

234.     Əliyeva İfrat.El anası – Əzizə Cəfərzadə, Baka, Elm, 2001

235.     Əlimirzəyev X. Şair təbiətli nasir, “Azərbaycan qadını”, 1982, N1.

236.     Əlizadə L. Sabirlə görüş. “Ədəbiyyat və incəsənət”, 28 iyul 1989.

237.     Əlioğlu Məsud. Böyük ana, şair və vətəndaş, “Azərbaycan qadını”, 1964, №4

238.     Heydərov E. “Natəvan haqqında hekayələr”. “Yüksəliş”, 26 mart 1965.

239.     Həsənli Elbəyi. Türklükdə suçlandığım üçün fəxr edirəm (müsahibə), “Yeni Müsavat”, 3 iyul 2001.

240.     Həsənov O. Tarixilik və müasirlik. Bakı, Yazıçı, 1985.

241.     Hüseynov A. Nəsrimiz və keçmişimiz. “Azərbaycan”, 1982, № 9.

242.     Hüseynov A. Müxtəlifliyin birliyi. Bakı, Yazıçı, 1983.

243.     Hüseynov A. Nəsr və zaman. Bakı, Yazıçı, 1980.

244.     Hüseynov A. Sənət meyarı. Bakı, Yazıçı, 1986.

245.     Hüseynov S. Mənalı ömrün bir parçası. “Ədəbiyyat və incəsənət”, 3 avqust 1974.

246.     Hüseynoğlu T. Söz — tarixin yuvası. Bakı, Azərnəşr, 2000.

247.     Xəlilov Qulu. Həyat yaradıcılıq çeşməsidir. Bakı, Azərnəşr, 1974.

248.     Xəlilov Qulu. Həyatdan gələn səslər. Bakı, Gənclik, 1984.

249.     Xəlilov Qulu. Tənqidçilik çətin peşədir. Bakı, Yazıçı, 1986.

250.     Xəlilov Qulu. Yeni tarixi roman. “Kommunist”, 25 yanvar 1973.

251.     Xəlilov Pənah. Nəsrimizin üfüqləri. Bakı, Yazıçı, 1985.

252.     Xəlilov Pənah. Fatma xanım Kəminənin şerləri. “Ədəbiyyat və incəsənət”. 26 avqust 1972.

253.     Xəlilov Pənah. Qadınların poetik töhfəsi. “Azərbaycan qadını”, 1974, №12

254.     İkrami Cəlal. İntizar, “Ədəbiyyat və incəsənət”, 4 aprel 1964

255.     İsabəyli Qəşəm. Qəbrinə də şəkil kimi baxıb qayıdacağıq, «Ədəbiyyat qəzeti», 24 sentyabr 2004, № 37 (3424)

256.     İsmayılov Ramiz. Özümlə heç nə aparmayacağam. “168 saat” qəzeti, iyun, 1999.

257.     Qarayev Yaşar. Poeziya və nəsr, Bakı, Yazıçı, 1979.

258.     Qəniyev Seyfəddin. “Sənsən ümidim” – “Vətənə qayıt”, “Yeni Şirvan”, 15 fevral 1986.

259.     Quliyev  Vilayət.  “Cəlaliyyə”,   “Ədəbiyyat  və  incəsənət”, 3 fevral 1984.

260.     Quliyev Vilayət. Nəsrimiz və tariximiz. “Azərbaycan”, 1984, № 4.

261.     Qurbanov Ş. Müasirlik mövqeyindən, “Ədəbiyyat və incəsənət”, 18 mart 1978.

262.     Məmmədov A. Azərbaycan hekayəsi, Bakı, Yazıçı, 1984.

263.     Məmmədov S. Görkəmli alim və yazıçı, “Azərbaycan qadını”, 1991, №10-12.

264.     Məmmədov Cəlal.  Ədəbi gənclik. “Azərbaycan gəncləri”, 11 iyun 1948.

265.     Məmmədov Cəlal. Tədqiqatçı və bədii söz ustası, “Ədəbiyyat və incəsənət”, 25 dekabr 1981.

266.     Məmmədova Şəfəq. Kövrək könül çırpıntıları, “Ulduz”, 1975, №6.

267.     Məmmədov Bəylər. Şairə haqqında hekayələr. “Azərbaycan gəncləri”, 3 aprel 1964.

268.     Məmmədova T. Sözüm hələ çoxdur. “Azərbaycan”, 1992, № 3–4.

269.     Məhərrəmova Cəmilə. Xətai haqqında roman. “Azərbaycan müəllimi”, 16 iyun 1982.

270.     Mollov Rza. Abidə. “Ədəbiyyat və incəsənət”, 8 dekabr 1973.

271.     Mustafayev T. Ana nağılları. “Ədəbiyyat və incəsənət”, 28 oktyabr 1983

272.     Müasirlik və tarixilik (Son dövr tarixi nəsrimiz haqqında), “Ədəbiyyat və incəsənət”, 16 dekabr 1983

273.     Nəbiyev Azad. Uduluda bir ceviz ağacı vardı, «Ədəbiyyat qəzeti», 3 sentyabr 2004, № 34(3421)

274.     Nəbiyev Bəkir. Ədəbi düşüncələr. Bakı, Gənclik, 1971

275.     Nuri Sabir. Xeyirxah təşəbbüs. Bakı, 3 mart 1975

276.     Oruc Məmməd. “Bəla”, “Ədəbiyyat qəzeti”, 19 may 2000.

277.     Rza Rəsul. Talant, bilik, zəhmət. “Azərbaycan”, 1977, № 12

278.     Rüfət Məğrur. “Cismim qocalıb...”. “Olaylar”, 5-11 iyun 1999

279.     Rüstəm Süleyman. Ana (Əzizə Cəfərzadəyə). “Ədəbiyyat və incəsənət”, 18 noyabr 1978

280.     Salmanova Z. Gənclik ümidimizdir. “Ədəbiyyat və incəsənət”, 18 iyul 1986

281.     Salmanova Z. Söz sərvəti sorağında. “Qobustan”, 1981, № 3

282.     Salahova Aida. Xətai dövrünün təsviri. “Ədəbiyyat və incəsənət”, 16 iyul 1982

283.     Sultanlı Vaqif. İşıq və ideal axtarışları, Əzizə Cəfərzadə, İşığa doğru (son söz), Bakı, Şirvannəşr, 1998, səh. 176–177

284.     Sultanlı Vaqif. Tarixi yaddaşın işığında, «Ekspress»,

285.     Sultanlı Vaqif. Ömrün tacı, «Ölüm yuxusu», Bakı, Turan, 2002

286.     Sultanlı Vaqif. Yaddaş açarı, «Dədə Qorqud»

287.     Süleymanzadə Məhazir. Vətənpərvərlik təşəbbüsü. “Azərbaycan müəllimi”, 28 sentyabr 1979

288.     Süleymanzadə Məhazir. Aləmdə səsi var, “Ədəbiyyat” qəzeti, 27 dekabr 1991

289.     Şıxlı İsmayıl. Mənim rəqibim. “Ulduz”, 1973, № 12

290.     Tahirə Q. Əzizə Cəfərzadənin qəribə yuxusu. “Günaydın”, 30 noyabr 1998

291.     Tahirov Abid. Aləmə səs sal. “Odlar yurdu”, 12 iyun 1989.

292.     Təbrizi Q.S. Ön söz, yaxud işıqlı ömrün bəhrəsi, Əzizə Cəfərzadə. İşığa doğru (ön söz), Bakı, Şirvannəşr, 1998, səh. 3-4.

293.     Təbrizi Q.S. Əzizə Cəfərzadəyə, “Sönməz ocaq”, Bakı, Şirvannəşr, 2000, s. 111.

294.     Təbrizi Q.S. Əzizə Cəfərzadə üçün, “Sönməz ocaq”, Bakı, Şirvannəşr, 2000, s. 112.

295.     Telmanqızı Asifə. Əzizə Cəfərzadənin üslub fərdiyyəti, “Filoloji araşdırmalar”, X kitab, Bakı, Şirvannəşr, 1999, s. 90—92.

296.     Telmanqızı Asifə. Yazıçı və tarix, “Filoloji araşdırmalar”, X kitab, Bakı, Şirvannəşr, 1999, s. 92—94.

297.     Telmanqızı Asifə. Folklordan qaynaqlanan nəsr, “Filoloji araşdırmalar”, XI kitab, Bakı, Şirvannəşr, 2000, s. 98—101.

298.     Telmanqızı Asifə. Ə. Cəfərzadənin “Bir səsin faciəsi” romanı, “Dil və ədəbiyyat”, Bakı, 2000, № 3 (28).

299.     Telmanqızı Asifə. Əzizə Cəfərzadənin hekayələri, “Elmi axtarışlar”, III toplu, Bakı, Elm, 2001, s. 86—88.

300.     Telmanqızı Asifə. Xətai obrazı Ərizə Cəfərzadə yozumunda, “Filoloji araşdırmalar”, XII kitab, Bakı, Şirvannəşr, 2000, s. 93—95.

301.     Telmanqızı Asifə. Ərizə Cəfərzadənin ilk povestləri, “Filoloji araşdırmalar”, XIII kitab, Bakı, Şirvannəşr, 2001, s. 76—79.

302.     Telmanqızı Asifə. Tarixi faciənin bədii əksi, “Filoloji araşdırmalar”, XIV kitab, Bakı, Şirvannəşr, 2001, s. 104—106.

303.     Telmanqızı Asifə. Əzizə Cəfərzadə və folklor, “Novruz: ənənə və müasirlik”, Bakı, NPB, 2001, səh. 43—45.

304.     Telmanqızı Asifə. Əzizə Cəfərzadənin “Vətənə qayıt” romanı haqqında, “Mədəniyyət dünyası”, III, Bakı, 2001, s. 66—67.

305.     Telmanqızı Asifə. Seyid Əzim surəti: təxəyyül və gerçəklik, “Mədəniyyət dünyası”, III, Bakı, 2001, s. 67—69

306.     Telmanqızı Asifə. Əzizə Cəfərzadənin bədii dünyası, Bakı, Azərnəşr, 2003

307.     Vəliyev V. “Anamın nağılları”nın nağıl gözəlliyi. “Azərbaycan müəllimi”, 20 may 1983.

308.     Yusifli Vaqif. Nəsr: konfliktlər, xarakterlər, Bakı, Yazıçı, 1986, s. 101—102.

309.     Yusifli Vaqif. Yaşamaq yanğısı – yaradıcılıq ehtirası, “Yeni Azərbaycan”, 4 dekabr 1996.

310.     Yusifli Vaqif. Ömrün ötən illərinə boylananda, “Panorama”, 8 yanvar 1997.

311.     Yusifli Vaqif. Tarixin ağ səhifələrindən üçü, “Azadlıq”, 8 avqust 1997.

312.     Yusifli Vaqif. Sənət yanğısı, “Azərbaycan”, 2001, №12.

 

Rus dilində


313. Баку — 1501. “Литературный Азербайджан”, 1987, № 4.
314. Баку — 1501. Баку, Язычы, 1989.
315. Вернись на родину. “Литературный Азербайджан”, 1978, № 9-10.
316. Звучит повсюду голос мой. Москва, Советский писатель, 1981.
317. Здраствуй, Новруз. “Гюнай”, 19 марта 1994 г.
318. Напасть (историческая повесть), “Литературный Азербайджан”, 2001, №7.
319. Неожиданный приезд, “Подвиг”, 1986, № 29.
320. Образы молодых просветителей в Азербайджанской литературе XIX века. Автореферат дисс. на соис. уч. степ. канд. филол. наук, Баку, 1950.
321. Солнечное сердце, “Литературный Азербайджан”, 1978, № 1; “Правда Востока”, 10 июня 1980.
322. Стиль устного народного творчества в Азербайджанской поэзии XIX века. Автореферат дисс. на соис. уч. степ. докт. филол. наук, Баку, 1970.
323. Укращение. “Азербайджанские рассказы”, М., 1948. 

 

Müəllifin başqa dillərdə nəşr olunmuş əsərləri

 

324.     Anamın masalları. İstanbul, 1990

325.     Bayatı Düşüncelerim. “Azerbaycan”, Ankara, 1989, yıl 37, sayı 266

326.     Nida (hikaye), “Kardaş Edebiyatlar”, Erzurum, 1983,  sayı 7

327.     Axar sular (hekayə), “İnqilab yolunda”, Tehran, 1977, sayı 2 (ərəb əlifbasında)

328.     Uşaq hekayələri, “Qardaşlıq”, Bağdad, 1977 (ərəb əlifbasında)

329.     Elqe kayıt, Almatı, “Jazuşı” baspası, 1983 (qazaxca)

330.     Samakat, Non, Dasti rost, Modaqov, Dandon, Xardal, Oftob, Muftxur, Boron, Maston va doru, Darsi Glçin, Moxixurakxo ёd dodand, “Qalasitora”, Duşanbe, 1981 (tacikcə).